Z histórie školy
Súčasnosť školy
Základné údaje
Personálne zabezpečenie
Rada školy
Rodičovská rada
Metodické orgány
Záujmové vzdelávanie-krúžky
Školská jedáleň
Kredity
Rozvrh hodín
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Dnes je: Piatok, 19.01.2018
Meniny má: Drahomíra/Mário

Personálne zabezpečenie

Personálne zabezpečenie - pedagogickí zamestnanci

   
odbornosť – aprobácia
riaditeľ školy
Ing. Peter Šiška
náboženská výchova
zást. riad. školy
Mgr. Zuzana Javorová
učiteľstvo 1 - 4

 

triedni učitelia:

I.

trieda

Mgr.  Emília Svrčková

učiteľstvo 1 – 4

II.

trieda

Mgr.  Soňa Urbánková

učiteľstvo 1 – 4 + nemecký jazyk

III.

trieda

p.uč. Ivana jackulíková

učiteľstvo 1 – 4

IV.

trieda

Mgr.  Andrea Bosá

učiteľstvo 1 – 4

V.

trieda

Mgr.  Jana Kabátová

matematika - biológia

VI.

trieda

Mgr.  Bronislava Mäsiarová

prírodopis - chémia

VII.

trieda

Mgr.  Eva Žákovičová

slovenský jazyk - ruský jazyk

VIII.

trieda

Mgr.  Zdenko Kováč

telesná výchova - branná výchova

IX.

trieda

Mgr.  Viera Kloknerová

anglický jazyk - hudobná výchova

 

ostatní vyučujúci:

Ján Fordinál
náboženská výchova

Kvalifikovanosť učiteľského zboru je 100%-ná; odbornosť vyučovania predstavuje 88,8 %
( z 242 hodín je hodín odučených 214 odborne ) a 27 hodín neodborne t.j.11,2 %; a to :
občianska výchova – 4 hodiny, dejepis – 7 hodín, svet práce – 1 hodina, technika – 3 hodiny,
fyzika – 5 hodín, geografia - 7 hodín
1.– 4. = 100 %-ná odbornosť ( 96 hodín )
5. – 9. = 81,5%-ná odbornosť ( 146 hodín )


vychovávateľka
Mgr. Bronislava Vandrašková
UKF Nitra
výchovný poradca
Mgr. Viera Kloknerová
 PF Nitra

Priemerný vek pedagogických zamestnancov je 46 rokov.

prevádzkoví zamestnanci

Andrea Ščevíková
ekonómka + mzdová účtovníčka
 + vedúca ŠJ
Jarmila Mišovičová
kuchárka
Andrea Holičková
pomocná kuchárka
Štefan Dáni
školník
Viera Sabová
upratovačka
Martina Sásová
upratovačka