Z histórie školy
Súčasnosť školy
Organizácia školského roka
Aktivity žiakov
Vnútorný poriadok školy
Dokumenty
Aktuality
Fotografie
Kontakt
2% z daní
Zverejňovanie
Archív
Voľné pracovné miesta
Ochrana osobných údajov
Dnes je: Nedeľa, 3.12.2023
Meniny má: Oldrich

Aktuality

Prvá  < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >  Posledná

Školský rok 2020/2021


Testovanie žiakov II.stupňa kloktacími testami

Tento týždeň sa bude v našej škole po prvýkrát testovať kloktacími testami, všetky potrebné informácie nájdete v prílohe oznamu.

Príloha

Zber údajov

Súhlas dotknutej osoby


Oznam pre rodičov a žiakov 8. a 9.ročníka

Na základe rozhodnutia ministra školstva oznamujeme rodičom žiakov 8. a 9.ročníka našej školy, že od 19.apríla 2021 sa opäť obnovuje prezenčná výučba týchto žiakov. Každý žiak, ktorý nastúpi do školy, je povinný pri vstupe odovzdať vyplnené "Čestné vyhlásenie" o bezinfekčnosti (viď príloha) podpísané zákonným zástupcom žiaka. Každý žiak a aspoň jeden zo zákonných zástupcov žiaka musí mať potvrdenie o negatívnom výsledku COVID testu nie staršie ako 7 dní, ktorým je povinný sa preukázať. Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu hodín. Informácie týkajúce sa obedov nájdete v prílohe.

Čestné vyhlásenie

Príloha


Oznam pre rodičov a žiakov školy

Na základe konzultácie s RÚVZ v Galante a so súhlasom zriaďovateľa oznamujeme rodičom žiakov 1.stupňa našej školy, že od pondelka 12.4.2021 sa opäť obnovuje prezenčná výučba žiakov 1. až 4.ročníka. Každý žiak, ktorý nastúpi do školy je povinný pri vstupe odovzdať vyplnené "Čestné vyhlásenie" o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom - viď príloha. Aspoň jeden zo zákonných zástupcov žiaka musí mať potvrdenie o negatívnom výsledku Covid testu - nie staršie ako 7 dní (v prípade potreby sa ním preukázať ). Informácie o stravovaní a školskom klube detí nájdete v prílohe.

Čestné vyhlásenie

Príloha


Beseda s policajnou preventistkou

Nakoľko naše deti v tejto dobe trávia omoho viac času na internete, netreba zabúdať na prevenciu voči kyberšikane. Žiaci 9.ročníka tak absolvovali online besedu s príslušníčkou PZ SR, ktorá sa venuje prevencii práve v radách našich teenagerov. Beseda zahŕňala preventívnu kampaň „Say no!“, ktorá je zameraná proti nátlaku a vydieraniu detí cez internet. Veríme, že budú žiaci i naďalej opatrní a beseda ich usmernila správnym smerom.

Fotogaléria


VŠETKOVEDKO

O titul Všetkovedko bojujú žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka základných škôl na celom Slovensku. V tomto šk. roku súťažili 1. krát aj naši žiaci. Deväť žiakov získalo titul Všetkovedkov učeň, päť žiakov titul Všetkovedko. Najlepšie výsledky dosiahla a „Všetkovedom školy“ sa stala žiačka 3. ročníka Lucia Hrbeková. Žiaci boli odmenení cenami a diplomom.

Fotogaléria


Marec - mesiac knihy

Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami. Aj naši žiaci si pripomenuli „Marec - mesiac knihy“ čítaním zo svojich knižiek, kreslením ilustrácií, počúvaním rozprávok a podobne. Stihli sme si pozrieť tiež prezentácie ako putuje Kvapka, pri príležitosti Svetového dňa vody (22.3.).

Fotogaléria


Dôležitý oznam pre rodičov a žiakov školy

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa oznamujeme rodičom a žiakom 1.stupňa , že z dôvodu prevádzkových a bezpečnostných opatrení na ochranu zdravia , sa od pondelka 29.3.2021 do odvolania prechádza na dištančné vzdelávanie žiakov. Žiaci 2.stupňa sa taktiež naďalej vzdelávajú dištančne. O prípadných zmenách vás budeme priebežne informovať. 

Príloha


Oznam - ŠKD

Riaditeľstvo Základnej školy vo Vinohradoch nad Váhom oznamuje rodičom žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí (ŠKD), že môžu mesačné poplatky za ŠKD posielať na príjmový účet školy:

IBAN: SK 08 1111 0000 0015 2787 4032

V správe pre prijímateľa je nutné uviesť meno a priezvisko žiaka.

Poplatok je rodič povinný uhradiť najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca v ktorom žiak navštevoval ŠKD. Ak chce rodič zaplatiť za viac mesiacov naraz, nech to uvedie za ktoré mesiace v správe pre prijímateľa!


Oznam pre rodičov a žiakov školy

       Na základe odporúčania RÚVZ Galanta a rozhodnutia zriaďovateľa oznamujeme rodičom žiakov I. stupňa našej školy, že od 22.3.2021 (pondelok) sa obnovuje prezenčná výučba žiakov 1. až 4. ročníka. Každý žiak, ktorý nastúpi do školy je povinný priniesť vyplnené „Čestné prehlásenie“ o bezinfekčnosti (viď príloha) a podpísané zákonným zástupcom žiaka. Aspoň jeden zo zákonných zástupcov žiaka musí mať potvrdenie o negatívnom výsledku COVID testu nie staršie ako 7 dní, ktorým je povinný v prípade vyzvania sa preukázať. Vyučovanie bude prebiehať v režime, aký bol v decembri 2020 (rozvrh hodín poskytnú žiakom triedne učiteľky) a samozrejme od pondelka bude v prevádzke aj školská jedáleň a školský klub detí. Rodičia si prihlásia na obedy žiakov telefonicky u vedúcej školskej jedálne p. Ščevíkovej, najneskôr v pondelok do 7.30 hod.

 Tlačivo „Čestné prehlásenie“ je tiež k dispozícii pri vchode do školy pre tých, ktorí nemajú možnosť si ho sami vytlačiť. 

 Oznam

Tlačivo - Čestné prehlásenie


Oznam pre rodičov a žiakov školy

Dištančné vzdelávanie pokračuje !

Na základe odporúčania RÚVZ Galanta a po dohode so zriaďovateľom oznamujeme, ža aj budúci týždeň od 15.3. do 19.3.2021 bude na našej škole pokračovať dištančné vzdelávanie všetkých žiakov, t.j. 1. až 9.ročníka. V prípade nových informácií tieto zverejníme na našej webovej stránke.